San Jorge
Club Atlético San Jorge
Av.San Martin 399
(2451) San Jorge
Santa Fe


Tel: 0406 40333/41614Track Length: 3.015km

Track Inaugaration: 12 July 1987